I. ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC – SỰ THÔNG CÁO:

Cấm bàn luận chính trị, phân biệt chủng tộc và tôn giáo

Cấm dùng mọi hình thức chống phá Đảng và Nhà Nước Việt Nam

Cấm đưa các thông tin làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam

Hoàn toàn tuân thủ pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm trước nội dung mà mình đưa lên

VGT TV là 1 cộng đồng thông tin mở nên chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm về các thông tin hay dữ liệu của người sử dụng đăng tải. Bất cứ sự sai lệch nào trong những điều khoản dưới đây xin hãy thông báo cho chúng tôi để đưa ra các hướng xử lý kịp thời.

Những điều khoản này gắn liền với quá trình hoạt động của chúng tôi, tùy vào thời điểm và hoàn cảnh mà chúng tôi có thể thay đổi bất cứ khi nào, bạn cần phải thường xuyên cập nhật những điều khoản này để tránh hoạt động sai lệch với những quy định mà chúng tôi ban hành

II. QUY ĐỊNH BẢO MẬT:

VGT TV cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng.Những dữ liệu của Bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở server của VGT TV. Nếu Bạn truy cập trang web VGT TV bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang web này tức là Bạn đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của Bạn ra khỏi nước Bạn và đưa đến server của VGT TV.

Những trang web của chúng tôi nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. VGT TV không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do Bạn chọn từ trang web VGT TV. Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó để Bạn có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Bạn. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web VGT TV và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Ở một vài vùng trên trang web của chúng tôi, VGT TV đòi hỏi và có thể đòi hỏi Bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ. Ở những vùng khác, VGT TV thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với Bạn như mã vùng, t.uổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ về những vùng trên trang web VGT TV nơi chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang Bạn có thể mở tài khoản tại VGT TV.

Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý thông tin của Bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về Bạn trong nỗ lực giúp Bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả và thích hợp hơn. Dĩ nhiên, Bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản tại VGT TV của Bạn. Ngoài ra, Bạn có thể loại bỏ hoặc đóng tài khoản trên VGT TV bất cứ lúc nào.

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của Bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web.ngoại trừ :

- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu Bạn đồng ý tiết lộ.

- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Bạn cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

- Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết.

- Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của VGT TV.

Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản VGT TV bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản VGT TV, vào tài khoản của Bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

Nếu Bạn chọn lựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ VGT TV hay bên thứ ba vào lúc Bạn đăng ký với VGT TV nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của Bạn, Bạn có thể quyết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu Bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó Bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản.

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG:

VGT TV cho phép Bạn xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên VGT TV chỉ cho cá nhân Bạn, không vì mục đích thương mại.

Những nội dung của trang web này,một phần hay là gì khác của VGT TV như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang khác ,tập hợp thành “nội dung trang web” được bảo vệ dưới dạng bản quyền. Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của VGT TV. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của Bạn chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao Bạn tạo ra nội dung trang web. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà VGT TV tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang VGT TV. Nó cũng bảo vệ bởi bản quyền của VGT TV.

Những người sử dụng không thể dùng bất cứ trang nào của VGT TV để tuyên truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy vật chất, bao gồm mà không hạn chế nội dung trang web.

Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang nào của VGT TV VGT TV, bao gồm mà không hạn chế :

a. Dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập.

b. Cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp.

c. Cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ trang nào của VGT TV, làm quá tải, tràn ngập, …

d. Hoặc giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào.

Tuy không phải là website dùng cho dịch vụ người lớn nhưng chúng tôi chỉ chấp nhận những người sử dụng tử đủ 16 t.uổi trở nên, nếu bạn dưới 16 t.uổi khi sử dụng thông tin của tôi thì cần phải có người giám hộ

IV. NHỮNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT:

Xóa hoặc xem lại bất cứ dữ liệu được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác.

Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của bất cứ trang nào của VGT TV hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này.

Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên bất cứ thiết bị của trang VGT TV.

Nếu Bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của trang web này,bạn ko được tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của Bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của Bạn vì những mục đích không được quyền.

Cố gắng giải mã, không biên soạn, không tương ứng hay đảo ngược bất cứ phần mềm bao gồm hay theo cách khác lập nên một phần của bất cứ trang nào của VGT TV.

Tập hợp, sao chép hay nhân đôi bằng bất cứ cách thức nào bất cứ nội dung hay thông tin của trang nào hiện có từ trang VGT TV.

Ban Quản Trị VGT TV